Retour à l'Index des ouvrages en arménien    Accueil des Catalogues en ligne

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne - Paris
15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris || Père Jirayr Tashjian, Directeur
Téléphone : 01 43 59 67 03
Consultation sur place du mardi au jeudi, de 14 heures à 17 heures

Catalogue arménien - Partitions

ligne231 partitions

Pour voir la fiche d'un auteur et ses ouvrages, cliquer sur le nom de l'auteur
Voir la couverture d'un ouvrage : cliquer sur l'icone
Aller au détail d'un ouvrage : cliquer sur l'icone

ligne

BAZIL Ludwig
Photo de la couvertureDétail du livreMatian Voghbergutian 1982[ Livre des lamentations ]

Աբգար Էմի
Photo de la couvertureDétail du livreMelodies of the Holy Apostolic Church of Armenia: The Liturgy, As Sung in Ordinary, During Lent, and on Festivals 1920 

Աբգարեան Սեպուհ
Photo de la couvertureDétail du livreՀացին երգը 2009[ Le chant du pain ]

Աբրահամեան Իսահակ
Photo de la couvertureDétail du livreSolemn divine liturgy of the Armenian Church 1968 

Ազնաւորեան Զարեհ Եպս.
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - ԺԲ. Հատոր - Ա. Մաս 2023[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 12 - Première partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - ԺԲ. Հատոր - Բ. Մաս 2023[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 12 - Deuxième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - ԺԲ. Հատոր - Գ. Մաս 2023[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 12 - Troisième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Թ. հատոր 2020[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 9 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Ժ. հատոր 2020[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 10 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - ԺԱ. հատոր 2020[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 11 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Ը հատոր 2017[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 8 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Է հատոր 2014[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 7 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Զ հատոր 2014[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 6 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Ե հատոր 2013[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 5 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Դ հատոր 2012[ Hymnes de l'Église arménienne - Tome 4 ]
Photo de la couvertureDétail du livreՄեղեդիներ Տաղեր եւ Գանձեր Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 1990[ Mélodies, Cantiques et Trésors de l'Église arménienne ]
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ - Գ. Հատոր- Աւագ Օրհնութիւններ 1985 
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Բ. Հատոր - Աւագ Շաբաթ 1984 
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ Շարական Մեծ Պահոց Կիրակիներու - Մեծ Պահոց Կիրակիներ 1981[ Hymnes de l'Église arménienne - Dimanches du Grand Carême ]

Ալեքսանեան Երուանդ
Photo de la couvertureDétail du livreԻմ Խենթ Գարնան Երգարան 1999 

Աճեմեան Գէորգ
Photo de la couvertureDétail du livreՀայերէն երգէ - Ձայնագրեալ պատկերազարդ երգարան 1937[ Chante en arménien - Recueil illustré de chansons ]

Անանուն հեղինակ - Auteur anonyme
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ երգեր 1962[ Chansons arméniennes ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ երգ 1960[ Chant arménien ]

Անդրիասյան Ռ.
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրի դաշնամուրային երկեր 1965 

Աշճեան Մեսրոպ Արք.
Photo de la couvertureDétail du livre10 Օրհներգ - Վասն լույսի եվ հավերժության 1999[ 10 hymnes - Pour la lumière et la liberté ]

Առաջնորդութիւն Հայոց Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի
Photo de la couvertureDétail du livreՀատընտիր երգեր եւ արտասանութիւններ 1949[ Recueil de chansons et poèmes ]

Աստվածատրյան Լեվոն
Photo de la couvertureDétail du livreԴաշնամուրային եւ սիմֆոնիկ երկեր 1987 

Ավետիսյան Խաչատուր
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեր 2013[ Chansons ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայկական պարեր 2011[ Danses arméniennes ]

Արծրունի Շահան
Photo de la couvertureDétail du livreՈսկեփորիկ - A treasury of Armenian chants 1994 

Բաղդասարյան Էդուարդ
Photo de la couvertureDétail du livreՀայկական պարեր 1974[ Danses arméniennes ]

Բարիքեան Մեղրիկ Վրդ.
Photo de la couvertureDétail du livreԴաշնաւորեալ Շարականներ 1996[ Hymnes harmonisés ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱնձինք Նուիրեալք Քառաձայն խառն խումբի համար 1990 

Բերբերյան Արսեն (Արքեպիսկոպոս)
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ հոգեվորր երգերի ընտրանի 2010[ Choix de chants religieux arméniens ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ հոգեվոր երգերի ընտրանի - Շարականներ 2010[ Choix de chants religieux arméniens - Hymnes ]

Բոգդանյան Ա. Հ.
Photo de la couvertureDétail du livreՊիեսներ Ջութակի Համար 1982 

Բրուտյան Արշակ
Photo de la couvertureDétail du livreՌամկական Մրմունջներ 1985 

Գալանդէրեան Նիկոլ
Photo de la couvertureDétail du livreՄանկական Ստեղծագործութիւններ - Հատոր Ե 1999 

Գեվոնյան Արմենուհի
Photo de la couvertureDétail du livreՏարոնի Ժողովրդական Երգեր 1978 

Գէորգեան Կարօ
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր քնար 2008[ Nouvelle lyre ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Քնար Ձայնագրուած եւ Պատկերազարդ Ընդարձակ Երգարան 1963 

Գէորգեան Կոմիտաս
Photo de la couvertureDétail du livreՀայը եվ իր երգը 2011[ L'Arménien et son chant ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայը Եւ Իր Երգը 2003 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկու Երգ 2001 
Photo de la couvertureDétail du livreԷջմիածին 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreԿիրակամուտքի Երգեցողութիւնք 1996 
Photo de la couvertureDétail du livreՔարոզ Տէրունականի Թիւ 5 1996[ Invitation à la Communion ]
Photo de la couvertureDétail du livreՋրօրհնէք 1992 

Գոհար
Photo de la couvertureDétail du livreԳոհար Հայկական Երգարան 2012 

Գուսան Համազասպ
Photo de la couvertureDétail du livreՍիրո Ծաղիկներ 1981 

Գրիգորյան Ռ. Հ.
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Օրորոցային եվ Մանկական Երգեր 1970 

Եկմալեան Մակար
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 2017[ Chanter la Sainte Messe ]
Photo de la couvertureDétail du livreԴաշնակի Ստեղծագործութիւններ 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreSacred music of the Armenian Church, Volume I 1993 
Photo de la couvertureDétail du livreSacred music of the Armenian Church, Volume II 1993 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Ս.Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 1974 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Ս. Պատարագի 1914[ Chanter la Sainte Messe ]

Երզնկեանց Եզնիկ Քհնյ.
Photo de la couvertureDétail du livreՁայնագրեալ Ազգային Երգարան Հայ Դպրոցների համար 1882 

Երկանեան Երուանդ
Photo de la couvertureDétail du livreԱնցեալի Որմանկարներ - Սաղմոսներ 67 եւ 150 1994 

Թահմիզեան Նիկողոս
Photo de la couvertureDétail du livreՈսկեփորիկ - Հայ Երգի Գոհարներ 1982[ Joyaux du chant arménien ]

Թաւաճեան Լեւոն
Photo de la couvertureDétail du livre1 Երգարան Հայերգ 1996 

Թումաճան Միհրան
Photo de la couvertureDétail du livreՀայրենի Երգ ու Բան 1 1972[ Chant et verbe de la patrie ]

Իվանյան Գ.Ս.
Photo de la couvertureDétail du livreՀայկական Բազմաձայնության Երգարան 1981 

Լուսինյան Արեգ
Photo de la couvertureDétail du livreԵրաժշտական Այբ ու Բեն 1987 

Խնդիրեան Արշակ
Photo de la couvertureDétail du livreՑՈԼՔ Ձայնագրեալ Երգարան 1999 
Photo de la couvertureDétail du livreՍԷՐ ՈՒ ՔՆԱՐ Ձայնագրեալ Երգարան 2 1983 

Կարա-Մուրզա Քրիստափոր
Photo de la couvertureDétail du livreԴաշնակի Ստեղծագործութիւններ 2000[ Les œuvres Dachnak ]

Կոմիտաս Վարդապետ
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու տասնչորսերորդ հատոր 2006 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 13 - Հայ ժողովրտական երգեր - Գիրք Ե 2004[ Œuvres choisies - Tome X - Chansons folklorique arméniennes - Cinquième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 12 - Հայ ժողովրտական երգեր - Գիրք Դ 2003[ Œuvres choisies - Tome X - Chansons folklorique arméniennes - Quatrième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 10 - Հայ ժողովրտական երգեր - Գիրք Բ 2000[ Œuvres choisies - Tome X - Chansons folklorique arméniennes - Deuxième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 11 - Հայ ժողովրտական երգեր - Գիրք Գ 2000[ Œuvres choisies - Tome X - Chansons folklorique arméniennes - Troisième partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 9 - Հայ ժողովրտական երգեր - Գիրք Ա 1999[ Œuvres choisies - Tome 9 - Chansons folkloriques arméniennes - Première partie ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 8 - Հոգեվոր ստեղծագործություններ 1998[ Œuvres choisies - Tome VIII - Compositions religieuses ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 7 - Պատարագ 1997[ Œuvres choisies - Tome VII - Sainte Messe ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 6 - Դաշնամուրային ստեղծագործություններ 1982[ Œuvres choisies - Tome VI - Compositions pour piano ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 5 - խմբերգեր Մեներգեր եվ Մեներգեր 1979[ Œuvres choisies - Tome V - Chœurs et solos ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 4 - խմբերգեր Մեներգեր եվ Մեներգեր 1976[ Œuvres choisies - Tome IV - Chœurs et solos ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի 1974[ Chants pour la Sainte Messe ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 3 - Խմբերգեր 1969[ Œuvres choisies - Tome III - Chœurs ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու - Հ․ 2 - Խմբերգեր 1965[ Œuvres choisies - Tome II - Chœurs ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկերի ժողովածու առաջին հատոր 1960 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ ժողովրդական երաժշտություն - Նոր շարք Տետր Ա - Պարեր 1951[ Musique populaire arménienne - Nouvelle série - Cahier I - Danses ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Ը - Հայ շինական երգեր 1951[ Musique populaire arménienne - Nouvelle série - Cahier VIII - Chants rustiques arméniens ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր U. - Պարեր 1951[ Musique populaire arménienne - Nouvelle série - Cahier I - Danses ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Բ. - Չորս Ժողովրդական Երգեր 1951[ Musique populaire arménienne - Nouvelle série - Cahier II - Quatre mélodies ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Դ. - Չորս Մեներգ - Չորս Խմբերգ 1951[ Musique populaire arménienne - Nouvelle série - Cahier IV - Quatre mélodies, Quatre chœurs ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱզգագրական Ժողովածու Հատոր 2 1950 
Photo de la couvertureDétail du livreՏաղք եւ Ալէլուք 1946 
Photo de la couvertureDétail du livreՊարեր 1946[ Danses - Pour piano ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Քնար -Հաւաքածու Գեղջուկ Երգերի 1938 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Գեղջուկ Երաժշտութիւն 1938[ R.P. Komitas - Musique paysanne arménienne ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Է 1937 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Զ 1933 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի 1933 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Ե 1930 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Գ 1928 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Դ 1928 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Երաժշտութիւն - Նոր Շարք Տետր Բ 1915 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Գեղջուկ Երգեր 13-22 0000[ Chansons rustiques arméniennes ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Գեղջուկ Երգեր 23-32 0000[ Chansons rustiques arméniennes ]

Հաննէսեան Կարապետ
Photo de la couvertureDétail du livreՅեղափոխական երգարան 1984[ Recueil de chants révolutionnaires ]

Հէպոյեան Գրիգոր ( Հայր )
Photo de la couvertureDétail du livreԴպրոցական երգարան - Ա. պրակ 1956[ Livre de chants scolaire - Fascicule A ]

Հովունց Գ.
Photo de la couvertureDétail du livreԴաշնամուրային Ստեղծագործություններ 1985 

Ղազարյան Յուրի Շահենի
Photo de la couvertureDétail du livreԻնչպես էր կատուն արհեստ սովորում 1990 

Ղազարոսեան Գոհարիկ
Photo de la couvertureDétail du livreՀայկական Ծիսերգութիւն 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՈւթ Փոփոխակ -Կոմիտաս Վարդապետի ժողովրդական եղանակի վրայ 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Երգեհոնի համար 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Լարային Քառանուագի համար 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Սրինգի եւ Դաշնակի համար 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՊատարագ Նախաբան 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՌոմանս Կարօտի երգ 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Ջութակի եւ Դաշնակի համար 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Թաւջութակի եւ Դաշնակի համար 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Դաշնակի համար 2005 

Ղազելեան Միհրան
Photo de la couvertureDétail du livreՎարդանանց Երգեր եւ Շարականներ 2001 

Ղազիյան Ալվարդ Ս.
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Ժողովրդական Ռազմի եվ Զինվորի Երգեր 1989 

Մանուկեան Թորգոմ Արք.
Photo de la couvertureDétail du livreՍարկաւագ (Առաւօտեան ժամերգութիւն) 1988 
Photo de la couvertureDétail du livreԲացատրական «Սարկաւագի Ուղեցոյց » Գիրքին մասին 1985 
Photo de la couvertureDétail du livreԿոմիտասի Հանճարը 1985 

Մանուկեան Յակոբ Սամուէլ
Photo de la couvertureDétail du livreՀրաժեշտ 1995 
Photo de la couvertureDétail du livreԱշնանային 1989 
Photo de la couvertureDétail du livreՀաւաքածոյ Երեք Երգ 1987 
Photo de la couvertureDétail du livreՔայլերգ - Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 1985 
Photo de la couvertureDétail du livre«Քու Յիշատակդ Այս Գիշեր» 1983 
Photo de la couvertureDétail du livreՔոյր իմ Նազելի 1952 

Մելիքյան Հրաչյա Արսենի
Photo de la couvertureDétail du livreՀայկական Ռոմանսներ 1984 

Մելիքյան Սպիրիդոն
Photo de la couvertureDétail du livreՈւրվագիծ Հայ Յերաժշտության Պատմության 1935 
Photo de la couvertureDétail du livreՅերաժշտական Քրեստոմատիա - Առաջին պրակ (Կլասիկներ) 1933 

Մեխանճեան Խորեն
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւն Սուրբ Պատարագի Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ 1985 

Մեսումենց Աւետիս Գ.
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան հագներգութիւն - Թիւ 4 (partition de piano) 1976[ Rhapsodie Naïrienne - Numéro 4 (partition de piano) ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան հագներգութիւն - Թիւ 4 (partition d'orchestre) 1976[ Rhapsodie Naïrienne - Numéro 4 (partition d'orchestre) ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀամանուագային Երաժշտութիւն 1976[ Musique symphonique ]
Photo de la couvertureDétail du livreԿտորներ ջութակի համար 1976[ Morceaux pour violon ]
Photo de la couvertureDétail du livreՅիսուն մեներգներ և Հինգ Զուգերգներ 1973[ Cinquante pièces pour piano et Cinq duos avec accompagnement au piano ]
Photo de la couvertureDétail du livreՍաթէ մանեակի հլիւնները - Դիւթական պարանուագ 1962[ Les perles du collier d'ambre - Ballet féérique ]
Photo de la couvertureDétail du livreՄեսրոպեան լեզու - Աշխարհական Գանթաթ 1962[ La langue mesrobienne - Cantate profane ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան համանուագ - Չորրորդ - Վերածնունդի 1960[ Symphonie naïrienne n° 4, dite Renaissance ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրկու աշուն 1959[ Deux automnes ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան համանուագ - Երրորդ - Դիւցազներգու 1958[ Symphonie naïrienne n° 3, dite Héroïque ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան համանուագ - Երկրորդ - Եղերական 1957[ Symphonie naïrienne n° 2, dite Tragique ]
Photo de la couvertureDétail du livreՀարսնաճղայ Հաւաքածոյ Հայ Ժող. Երգերու - Չմշածագէն եւ Շրջաններէն 1955 
Photo de la couvertureDétail du livreՆաիրեան համանուագ - Առաջին - Հեթանոս 1953[ Symphonie naïrienne n° 1, dite Païenne ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱշակերտուհիիս՝ Օրիորդ Շաքէ Պէնկեանին - Սիրոյ չորս եղանակներ 1948[ A mon élève, Mlle Chakè Benguian, Les Quatre saisons de l'amour ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆԱՐՕՏ - Դաշնակի եւ Երգի Մասնագրութիւն 1946 
Photo de la couvertureDétail du livreՂարաբաղի Մելիքներ կամ Պըլ-Պուղի - Երգախաղ 1945[ Les Princes du Karabagh ou Bel-Boughi, Opérette ]
Photo de la couvertureDétail du livreՈսկի հեքիաթ 1938[ Conte d'or ]
Photo de la couvertureDétail du livreՆուռցք - Մշեցիներու հարսանիքը 1937[ Mât d'honneur - Les mariés de Mouch ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրեք մեներգ 1929[ Trois mélodies ]

Միսիրեան Արմենակ
Photo de la couvertureDétail du livreԱմպ ու Ծիածան 1951[ Nuage et arc-en-ciel ]

Միրզայան Միքայել
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեր եւ Ռոմանսներ 1966 

Մուրադյան Սուրեն
Photo de la couvertureDétail du livreՄանկական երգարան 2009[ Recueil de chansons pour enfants ]

Մուրատեան Շնորհք Ա. Քհնյ.
Photo de la couvertureDétail du livreԿանոնագլուխք Հայաստանեայց Առաքելական Ս.Եկեղեցւոյ 1986 

Մուրատեանց Անգինէ
Photo de la couvertureDétail du livreԿենաց Երգեր Ձայնագրեալ Երգարան 2001 

Յակոբեան Եդուարդ
Photo de la couvertureDétail du livreՄանկա-Պատանեկան Երգափունջ 1997 
Photo de la couvertureDétail du livreՓառք Քեզ, Տէր... Մաղթանք 1995[ Te Deum ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱզգային*Հայրենասիրական... 1991 
Photo de la couvertureDétail du livreՍրբազան երգեր 1991 
Photo de la couvertureDétail du livreՀարազատ Դպրոց Երգեր Դպրոցականներու Համար 1981 
Photo de la couvertureDétail du livreՍրբազան Տաղեր 1980 
Photo de la couvertureDétail du livreՄահերգ Նահատակաց 1975 
Photo de la couvertureDétail du livreՄահերգ Նահատակաց 1965 
Photo de la couvertureDétail du livreՏաղեր եւ Մեղեդիներ 1963 

Յակոբոս Երուսաղեմացի
Photo de la couvertureDétail du livreԵրուսաղեմացի op. 4 - Նարեկաղօթերգութիւն 1998 

Նշանեան Յուսիկ քհնյ.
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի - Իգական բարձր եւ խոնարհ ձայն 1952[ Partition de la Sainte Messe - Soprano et alto ]
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Սրբոյ Պատարագի - Արական բարձր խոնարհ ձայն 1952[ Partition de la Sainte Messe - Tenor et basse ]

Նշանեան Սիրվարդ
Photo de la couvertureDétail du livreԵրեսուն Տարի Վերջ, Երգախառն Թատրերգութիւն - 3 արար 0000 

Շահնազարեան Թ. Կ.
Photo de la couvertureDétail du livreԸնտիր արիաներ, երգեր Հայկական օպերաներից 1975[ Choix de chants et arias des opéras arméniens ]

Շիրակ
Photo de la couvertureDétail du livreՇիրակ - Ձայնագրեալ Երգարան - Հատոր Ե 1973[ Chirak - Recueil de chansons avec partitions - Tome V ]

Ուլուբաբյան Գրիգոր
Photo de la couvertureDétail du livreԱրցախյան ղողանջներ 1989 

Չիլինկիրեան Լեւոն Մարտիրոսի
Photo de la couvertureDétail du livreԵռաձայն Երգեցողութիւն Ս. Պատարագի 1898 
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեցողութիւնք Ս. Պատարագի 0000 

Չորեքչյան Գէորգ Եպիսկ.
Photo de la couvertureDétail du livreՊատարագ 2001[ Messe ]

Չուհաճեան Տիգրան
Photo de la couvertureDétail du livreՄեներգներ եւ Խմբերգներ 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՅաւերժ Շարժում 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Դաշնակի 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Նուագա 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreՍտեղծագործութիւններ Փողային 2005 
Photo de la couvertureDétail du livreԱրշակ Բ. Երգի եւ Դաշնակի համար 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreԱրշակ Բ. Նուագագրութիւն 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreԱւէ Մարիա 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreԿաւոթ եւ Չորս Ֆիւկ 2000 
Photo de la couvertureDétail du livreՍուրբ, Սուրբ եւ Հայր Մեր 1999 
Photo de la couvertureDétail du livreԱրշակ Երկրորդ 1969 

Չունգուրյան Լ.
Photo de la couvertureDétail du livreԴպրոցական Երգեր եվ Խմբերգներ 1963 

Պարթեւեան Արա
Photo de la couvertureDétail du livre20 Խմբերգ 1986[ 20 chœurs ]
Photo de la couvertureDétail du livreՅօրինումներ Դաշնակի Համար - Pièces pour piano 1984 
Photo de la couvertureDétail du livreՏատրագոմի հարսը 1984[ La mariée de Dadrakome - Tragédie musicale ]
Photo de la couvertureDétail du livreՄԱՐՕ ՋԱՆ Ժողովրդական Սիրերգ - Complainte pour piano, Choeurs ou Soli 1956 
Photo de la couvertureDétail du livreՀոգեւոր Երգեր - Chants liturgiques arméniens 0000 
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Երգեր Ա. Շարք եւ Բ. Շարք - Six mélodies 0000 
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Երգեր Դ. Շարք 0000 
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Երգեր Գ. Շարք - Mélodies sur des poèmes arméniens, 3e recueil 0000 

Պէրպէրեան Համբարձում
Photo de la couvertureDétail du livreԵկեղեցին Հայկական 1950 

Պէրպէրեան Շահան Ռ.
Photo de la couvertureDétail du livreՍասունցի Դաւիթ 1990 
Photo de la couvertureDétail du livreԱնուշ 1986 

Պողոսյան Թովմաս
Photo de la couvertureDétail du livreԱշուղ Ջիվանի Հոգսերով լի 2016[ Achough Djivani - Les tribulations ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱշուղ Սազայհի Անիրավ աշխարհ 2014[ Le monde injuste d'Achough Sazahi ]
Photo de la couvertureDétail du livreՍայաթ-Նովա 2012[ Sayat-Nova ]

Պոյաճեան Դոկտ. Սոկրատ
Photo de la couvertureDétail du livreՄեծ Աւետիս Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծննդեան Երգեր 1995 

Ջրբաշյան Ստեփան Խաչատուրի
Photo de la couvertureDétail du livreԵրգեր ռոմանսներ - Դաշնամուրի նվագակցությամբ 1974[ Romances - Accompagnement au piano ]

Սաթունց Արամ
Photo de la couvertureDétail du livreՔնարական Երգեր և Ռոմանսներ 1986[ Chants lyriques et romances ]
Photo de la couvertureDétail du livreերգիր Նաիրյան իմ երկիր 1980[ Chante pour mon pays Nayri ]

Սարգսեան Վարդան
Photo de la couvertureDétail du livreՀօյ Նար 1934[ Hoy Nar ! - Danse chantée (Motifs populaires arméniens) ]
Photo de la couvertureDétail du livreԱրմենիա - Երգարան 0000[ Arménie - Recueil de chants ]

Սափրիչեան Ալթուն Մ.
Photo de la couvertureDétail du livreՄանկական մեղեդիներ 1968 

Սիւնի Գրիգոր
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Կեանքի Երգեր 1934 

Սմբատյան Հ. Հ.
Photo de la couvertureDétail du livreԶութակի Սոնատներ 1983 

Սպերդիարեան Ալեքսանդր
Photo de la couvertureDétail du livreԱԼՄԱՍՏ - Օպերա Չորս Գործողոգթեամբ 1984 

Ստեղծագործութիւններ
Photo de la couvertureDétail du livre10 Օրհներգ - Վասն Լույսի եվ Հավերժութեան 1999 
Photo de la couvertureDétail du livreԽորան լուսոյ Շարական 1991 
Photo de la couvertureDétail du livreՎիրտուոզ ստեղծագործութիւններ 1984 
Photo de la couvertureDétail du livreժողովրդական Քնար 1984 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Գուսան - Առաջին Շարք - Հատոր Բ 1920 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Գուսան - Առաջին Շարք - Հատոր Ա 1919 
Photo de la couvertureDétail du livreՎարդանաշունչ Երգեր 0000 

Սրուանձտեանց Վաղարշակ
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ Պարեր - Դաշնակ - Օpus IV 1926 
Photo de la couvertureDétail du livreՆոր Երգեր Opus V. 1926 

Տայեան Հ. Ղեւոնդ Վ.
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 2 1952 
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 3 1952 
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 4 1952 
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 5 1952 
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 6 1952 
Photo de la couvertureDétail du livreՇարական Հայաստանեաց Եկեղեցւոյ Հատոր 7 1952 

Փիտէճեան Գրիգոր
Photo de la couvertureDétail du livre«Անձինք նուիրեալք» շարականը 2003 
Photo de la couvertureDétail du livreԴրօշ Եռագոյն 1998 
Photo de la couvertureDétail du livreՀայ յեղափոխական երգերուն տեղը հայ երաժշտութեան պատմութեան մէջ 1998 
Photo de la couvertureDétail du livreՏէր-Զօր Այբիւր Մայրս 1990 

Փոստիկյան Վարդան
Photo de la couvertureDétail du livreՁեռնարկ Կլառնետի Համար 1976 

Քուկէլ Արքատի
Photo de la couvertureDétail du livreԷջեր Ալպոմէն եւ Հայկական Պար 2000 

Ֆրունջյան Հայկ
Photo de la couvertureDétail du livreՇարականների Ընտրանի 1997 

ligne
haut